Är du 25 år eller äldre?

Pernod-ricard-sweden.com innehåller information om alkoholhaltig dryck och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Dela inte vår information till minderåriga.

Genom att fortsätta godkänner du också våra användarvillkor, vår sekretesspolicy (Privacy Policy) och cookie policy.

Denna hemsida ägs av Pernod Ricard Sweden, Marieviksvägen 19a, Stockholm. Hemsidan får bara besökas av personer som är 25 år eller äldre. Pernod Ricard Sweden uppmuntrar alla besökare att njuta av våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. 

Läs mer på drinkwise.se

pernod-logo
sv en

Pernod Ricard lanserar nya hållbarhetsmål - social hållbarhet och terroir på agendan

Världens näst största dryckeskoncern, Pernod Ricard – den koncern som The Absolut Company, med varumärken som Absolut, tillhör – lanserar nu åtta nya konkreta och ambitiösa hållbarhetsåtaganden kopplade till FN:s hållbarhetsmål.

Världens näst största dryckeskoncern, Pernod Ricard – den koncern som The Absolut Company, med varumärken som Absolut, tillhör – lanserar nu åtta nya konkreta och ambitiösa hållbarhetsåtaganden kopplade till FN:s hållbarhetsmål.

Koncernens åtta nya hållbarhetsåtaganden, som lanseras den 3 april, gäller hela Pernod Ricard-koncernen i vilken The Absolut Company ingår sedan 2008. Åtagandena på allt från bevarandet av produkternas ursprungsmiljö (det franska begreppet terroir) och sociala aspekter såsom ansvarsfull konsumtion och bekämpning av alkoholmissbruk.

Pernod Ricard och The Absolut Company har en lång historia av hållbarhet. Nyligen utsågs Pernod Ricard till ett av FN:s så kallade Global Compact LEAD-företag, som det enda vin- och spritföretaget på den prestigefulla listan där endast 34 bolag ingår.

The Absolut Company, där varumärken som Absolut, Malibu och Kahlúa ingår, har de senaste åren sjösatt flera stora hållbarhetsprojekt – bland annat Absolut Vodkas The Green Hustle, som syftar till att höja kunskapen om hållbarhet inom bartenderyrket och inspirera till enkla lösningar som förändrar branschen underifrån. År 2016 lanserade kaffelikören Kahlúa Coffee for Change, ett framgångsrikt projekt som syftar till att förbättra förhållandena för kaffeodlare i ett antal byar i mexikanska delstaten Veracruz.

Absolut Vodka, koncernens största varumärke och Sveriges enskilt största livsmedelsexport, har ett av världens mest hållbara destillerier ochflera av restprodukterna från produktionen återanvänds – bland annat den så kallade dranken som fungerar som föda för hundratusentals djur inom det sydsvenska jordbruket. Samtidigt går endast omkring 1 procent av avfallet från produktionen till deponi.

– Vi bryter ständigt ny mark i vår strävan att uppnå en cirkulär produktion och visa hur våra produkter kan konsumeras på ett ansvarsfullt sätt. Därför är vi väldigt stolta över att ingå i en koncern med lika höga ambitioner vad gäller hållbarhet, säger Anna Malmhake, VD på The Absolut Company.

Som en fortsättning på Pernod Ricards och The Absolut Companys framgångsrika hållbarhetsarbete presenterar nu koncernen åtta nya åtaganden för hållbarhet, inom fyra olika områden, som sträcker sig fram till år 2030. Flera av dessa har The Absolut Company redan uppnått.

VÄRNA OM URSPRUNG OCH TERROIR 
Varenda en av Pernod Ricards produkter hämtar sin karaktär ur sitt ursprung, sin terroir. På det här området fokuserar vi på att vårda produkternas terroir och dess biologiska mångfald, samtidigt som vi svarar på utmaningar förknippade med klimatförändringar för att säkerställa ingrediensernas kvalité både på kort och lång sikt.

1. Biologisk mångfald – till 2030 ska samtliga bolag i koncernen ha ett pågående strategiskt projekt för att möta de mest akuta frågorna som rör biologisk mångfald.

2. Regenerativt jordbruk – till 2025 ska koncernen utveckla pilotprojekt inom regenerativt jordbruk i 8 vinregioner – Argentina, Kalifornien, Cognac, Champagne, Spanien, Australien, Nya Zeeland och Kina – med syfte at höja kvaliteten på den brukbara jorden, avrinningen och ekosystemen. Till 2030 ska Pernod Ricard samarbeta med över 5 000 jordbruk för att ytterligare sprida kunskapen.

VÄRDESÄTTA MÄNNISKOR 
Pernod Ricards värdeord convivialité handlar om gemenskap, glädje och respekt för alla människor. På det här området fokuserar vi på ökad mångfald och rättvisa för alla, och att skapa förutsättningar för människor längs hela distributionskedjan.

3. Jämlikhet och framtida ledarskap – till 2022 ska koncernen ha jämlika löner över hela verksamheten och till 2030 ska samtliga medarbetare ha fått en så kallad future-fit-träning åtminstone var tredje år för att utveckla nya färdigheter på hållbarhetsområdet.

4. Delad kunskap och lärande – till 2030 ska koncernen utbilda 10 000 bartenders om framtidens hållbara barupplevelse och i hur man utövar ett hållbart värdskap för sina kunder. I det här uppdraget ingår att främja till mindre avfall och utfasning av plastprodukter.

PRODUCERA CIRKULÄRT
Världen består av ändliga resurser, under enorm press. Pernod Ricard åtar sig att minska avfall i varje steg genom att visa upp, producera och distribuera produkterna på sätt som optimerar och bidrar till bevarandet av naturresurser.

5. Förpackning och avfall – till 2025 kommer Pernod Ricard att förbjuda allt marknadsföringsmaterial tillverkat av engångsplast och till 2030 kommer alla förpackningar och emballage att vara hållbara. Utöver det här ska koncernen fram till 2030 sjösätta fem utvecklingsprojekt som utforskar nya sätt att distribuera vin och sprit, samt bidrar till att öka återvinningsgraden på de tio största marknaderna med låg återvinningsnivå.

6. Vattenbalans – Pernod Ricard har också tagit fram en plan för att uppnå vattenbalans i avrinningsområden med hög risk (som Indien och Australien) till 2030. Koncernen åtar sig att återföra allt vatten som förbrukas på produktionsanläggningarna i dessa områden.

HÅLLBART VÄRDSKAP 
Vin och sprit för samman människor och spelar en viktig roll i samhället. Pernod Ricard har åtagit sig att bekämpa alkoholmissbruk i samhället genom att utveckla verksamheten och marknadsföringen, vidta åtgärder mot skadlig alkoholkonsumtion och är engagera sig tillsammans med intressenter för att få till stånd en verklig förändring.

7. Alkoholmissbruk – till 2030 ska varje bolag inom koncernen ingå minst ett partnerskapsprogram med syfte att bekämpa alkoholmissbruk.

8Responsible party – till 2030 utökar Pernod Ricard sitt Responsible Party-program globalt för att nå åtminstone en miljon unga vuxna. Responsible Party startades för tio år sedan tillsammans med Erasmus Student Network i syfte att öka studenters kännedom om ansvarsfull konsumtion. Sedan dess har programmet nått 400 000 studenter i Europa.

Pernod Ricard har utöver dessa åtta åtagandet detaljerade planer för att åtgärda sitt koldioxidavtryck inom både jordbruk och produktion, införliva FN:s strategi för mänskliga rättigheter över hela värdekedjan, ta itu med avfallsvatten, styra om till fullt förnybar energianvändning och ytterligare driva sin marknadsföring för att vara så inkluderande och ansvarsfulla som möjligt.

Besök www.pernod-ricard.com/en/our-commitments/ för mer information om hållbarhetsmålen. 

För mer information, kontakta:
Anna Hakala, Senior Manager PA och S&R
Tel: +358 20 721 2284
E-post: anna.hakala@pernod-ricard.com